Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.eshop.nortia.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

NORTIA PRODUCTS s.r.o., se sídlem Holandská 878/2, 639 00 Brno – Štýřice

IČ: 049 54 921

DIČ: CZ04954921                                      

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 92793

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

adresa pro doručování: Příborská 259, 739 42 Frýdek Místek

telefonní číslo: +420 533 555 718

kontaktní e-mail: nortia@nortia.cz

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

 • Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
 • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.
 1. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky (event. v rámci kontaktního formuláře), případně při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom, prosím.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

 • Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
 • Osobní údaje zadané při poptávání (zejména prostřednictvím kontaktního formuláře) a objednávání zboží můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.
 • Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.
 • Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží obdobného tomu, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv (i v rámci objednávání zboží) odmítnout.
 • Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu, zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 15 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, za účelem kontroly a zlepšování našeho zboží a zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 • Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.
 • Pokud prostřednictvím souborů cookies dochází ke zpracování osobních údajů, tyto osobní údaje zpracováváme na základě účely uzavření a plnění smlouvy (týká se pouze nezbytných cookies) nebo na základě vašeho souhlasu (který udělujete v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez tohoto souhlasu není možné shromažďovat soubory cookies), a to zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu. 

 • Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci poptávání a objednávání zboží nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení a/nebo kontrolu a zlepšování našeho zboží v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet zboží obdobné tomu, které jste si od nás objednali, event. po dobu uvedenou v souhlasu.

 1. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
  • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

 • účel zpracování;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

 • Právo na opravu 

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 • jste odvolali souhlas se zpracováním;
 • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

 • Právo na omezení zpracování 

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost svých osobních údajů;
 • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

 • Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 1. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům, dodavatelům cloudových úložišť, správcům e-mailových kampaní, společnosti poskytující certifikát „Ověřeno zákazníky“, externí účetní nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

 • Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 1. SOUBORY COOKIES 
  • Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 • Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

 • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a plnění smlouvy, případně na základě výše uvedeného souhlasu. Tyto cookies mohou být dočasné (zejména nezbytné cookies) nebo trvalé;
  • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, zpravidla vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
  • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou zpravidla anonymní, ke shromažďování těchto cookies dochází na základě vašeho souhlasu (který udělujete v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez tohoto souhlasu není možné tyto cookies shromažďovat);
 • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám na základě vašeho souhlasu (který udělujete v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez tohoto souhlasu není možné tyto cookies shromažďovat) umožňují zejména analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;
  • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
  • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.
  • Používané služby pracující s cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Služba Google Analytics slouží k získání statistických informací o vašem užívání webového rozhraní. Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz:

 • Jak nastavit a případně odmítnout zpracování souborů cookies

Návod, jak správně nastavit a spravovat zpracování souborů cookies ve vašem internetovém prohlížeči, naleznete zde:

Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 

STANOVISKO K UŽÍVÁNÍ COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KLIENTA OD 1. 1. 2022

 

ADRESÁT:                           NORTIA PRODUCTS s.r.o.

                                               IČO: 049 54 921

                                               se sídlem Holandská 878/2, 639 00 Brno – Štýřice

                                               (dále jen „klient“)

 

ODESÍLATEL:                      Kropáček LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

                                               IČO 049 09 933

                                               se sídlem Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha 8                                                                                                                                       

V Praze dne 23. 11. 2021

 1. ÚVOD PRÁVNÍHO STANOVISKA

Účelem tohoto stanoviska je nastínit změnu právní úpravy v oblasti cookies, ke které má dojít od 1. 1. 2022, a to v souvislosti s účinností zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela zákona o elektronických komunikacích“).

V rámci tohoto stanoviska je kladen důraz nejen na soulad s právními předpisy českého právního řádu, ale i na soulad s evropskými právními předpisy, a to zejména s Evropským kodexem pro elektronické komunikace.

 1. STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA UŽÍVÁNÍ COOKIES

Současná právní úprava v ČR stanoví, že ukládání souborů cookies do zařízení nebo získávání přístupu k informacím ze zařízení je možné, pokud je o tom uživatel informován a je mu poskytnuta možnost odmítnout takové zpracování, tzv. opt-out režim. To znamená, že k používání souborů cookies postačuje i pasivita uživatele a cookies jsou používány až do té doby, dokud je uživatel neodmítne nebo nevypne.

Tato právní úprava vychází z § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, kdy je ukládání údajů nebo získávání přístupu k údajům uložených v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů možné, avšak musí jim být dána možnost takové zpracování odmítnout a musí být informováni o rozsahu a účelu zpracování těchto údajů (tato úprava nicméně není v souladu s evropským právem).

Na základě výše uvedeného je tak provozovatel dané webové stránky do 31. 12. 2021 povinen účastníky nebo uživatele předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování (k tomuto účelu lze využít tzv. cookies lišty, informace v patičce stránky nebo informace na zvláštní stránce). Zároveň provozovatel dané webové stránky musí uživatelům nabídnout možnost takové zpracování odmítnout. Tento princip je nazýván jako tzv. opt-out a spočívá v tom, že používání cookies, a tedy i měření návštěvnosti a sledování pohybu uživatele na webu je možné do doby, než uživatel vyjádří svůj nesouhlas.                          

 1. ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES OD 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 dojde ke změně při užívání souborů cookies. Novela zákona o elektronických komunikacích zavádí pro užívání cookies povinnost získat předchozí prokazatelný aktivní souhlas uživatele s rozsahem a účelem zpracování. Zde tedy hovoříme o režimu opt-in, kdy používání cookies může být aktivováno až na základě aktivního úkonu (tedy souhlasu) uživatele. Před udělením souhlasu daného uživatele není možné cookies používat.

Tato změna dopadá na každého, kdo provozuje web nebo mobilní aplikaci a využívá nástroje pro sledování návštěvnosti a cílení reklam.  

Z potřeby udělení souhlasu pro využití cookies existuje několik výjimek, avšak jejich výčet je stanoven poměrně úzce. Jedná se např. o situace, kdy je použití cookies nezbytné pro technické ukládání nebo pro poskytnutí služby, která je poskytována na základě žádosti uživatele, tedy nejde o vedlejší službu, kterou uživatel nepožaduje (př. zobrazení a funkčnost košíku v e-shopu). To, že jsou cookies nezbytné pro poskytnutí služby, pak mimo jiné znamená, že použití cookies je časově omezené právě na poskytování dotčené služby, tedy není možné údaje z takto získaných cookies ukládat déle.

Novela zákona o elektronických komunikacích výslovně stanoví, že: „Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uložených v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, získá od těchto účastníků nebo uživatelů předem prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem jejich zpracování“.  

Zároveň souhlas s používáním cookies by měl mít kvalitu dle požadavků stanovených GDPR. Jde zejména o dobrovolné udělení souhlasu, který by neměl být vynucován zablokováním přístupu ke stránce nebo jiným znepříjemňováním používání webové stránky s cílem přinutit uživatele k udělení souhlasu. Dále by měl být takovýto souhlas informovaný, tedy mělo by být zřejmé, co je jeho obsahem a k čemu budou získaná data použita (ideálně doprovodit odkazem na příslušný dokument s bližšími informacemi). To znamená, že současná obecná formulace na webových stránkách provozovatele „souhlasím s používáním cookies“ již nebude dostatečná. Takový souhlas musí být vyjádřen jednoznačným projevem vůle, a tím by měla skončit současná praxe, dle které je souhlas udělován například pokračováním v prohlížení dané webové stránky – to totiž nepředstavuje jednoznačný úkon uživatele směřující k vyjádření souhlasu s používáním cookies. Dále by mělo platit, že udělení souhlasu s užíváním cookies by mělo být stejně jednoduché jako jeho odvolání.

Jaké existují typy cookies? 

Rozlišujeme tři typy cookies – (i) nezbytné, (ii) marketingové, (iii) analytické a preferenční. Níže uvádíme stručný přehled těchto cookies a zda bude nutné k jejich užívání na webovém rozhraní potřebné získat souhlas uživatele.

 

Nezbytné cookies: 

Nezbytné cookies ukládají jen základní data (tedy např. obsah košíku nebo navštívení stránky). Pokud klient používá pouze tento typ cookies, tak klientova cookies lišta používaná nyní se nebude muset ani po 1. 1. 2022 měnit. Povinnost informovat uživatele o použití těchto cookies však zůstává zachována.

Marketingové cookies (cílené a reklamní cookies): 

Marketingové cookies slouží ke sbírání dat pro cílení reklamy a marketingové kampaně pro konkrétní uživatele. K jejich sbírání bude potřebné od 1. 1. 2022 aktivní souhlas uživatele. Tyto marketingové cookies jsou využívány např. v Google Analytics, Google AdWords, Double Click, Google Tag Manager či Sklik.

Analytické a preferenční cookies (výkonnostní a funkční cookies): 

Analytické a preferenční cookies mají za úkol registrovat veškerý pohyb na webové stránce. To znamená, že tyto druhy cookies ukládají např. na jaké odkazy uživatel kliká, na jaké části stránky uživatel strávil nejvíce času nebo kde jezdil kurzorem myši. Tyto typy cookies budou od 1. 1. 2022 vyžadovat stejně tak jako marketingové cookies aktivní souhlas uživatele. Tyto cookies jsou využívány především v Google Analytics nebo Google Tag Manager.

 1. JAK POSTUPOVAT V NÁVAZNOSTI NA ZMĚNU OD 1. 1. 2022?

S ohledem na výše uvedené změny při shromažďování souborů cookies je nutné, aby každý provozovatel webového rozhraní tyto soubory od uživatelů získával v souladu s principem opt-in. Pro lepší znázornění toho, jak bude tato změna vypadat, níže popisujeme některé možnosti, jak postupovat při shromažďování souborů cookies.

V prvé řadě je nutné, aby každý provozovatel webového rozhraní identifikoval všechny nástroje, které jsou na jeho webovém rozhraní využívány a při jejichž užití dochází k využívání souborů cookies nebo jiných obdobných technologií a poté zjistil, k čemu jsou tyto nástroje používány. Po tomto kroku je důležité rozhodnout o tom, jestli je k dalšímu využívání těchto nástrojů nutný souhlas daného uživatele či nikoliv. Pokud dojde provozovatel webového rozhraní k tomu, že ano, bude potřeba upravit stávající režim shromažďování souborů cookies z režimu opt-out na režim opt-in.

Dalším důležitým požadavkem ohledně shromažďování cookies je respektovat právní úpravu týkající se GDPR a dodržet požadavky na souhlas (tedy svobodný, informovaný, jednoznačný, odvolatelný, nepodmíněný, daný předem a srozumitelný) a splnit i požadavek srozumitelného popisu toho, k čemu jsou jednotlivé soubory cookies provozovatelem webového rozhraní využívány a k čemu slouží, přičemž tyto informace musí být uživatelům jednoduchým způsobem zpřístupněny na webovém rozhraní provozovatele (př. prostřednictvím dokumentu Zásady ochrany osobních údajů).

Jak by měla cookies lišta vypadat? 

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších bodů, které by měly být od 1. 1. 2022 splněny:  

 1. Cookies lišta by nikdy neměla být podmínkou pro vstup na webové stránky klienta. Uživatel by měl být schopen se na stránce pohybovat i bez udělení jakéhokoliv souhlasu.
 2. Ke shromažďování souborů cookies bude nezbytné získat od uživatele aktivní souhlas (bez tohoto souhlasu nesmí být cookies zpracovávány), to se netýká nezbytných cookies, přičemž o všech souborech cookies včetně nezbytných, má provozovatel povinnost uživatele informovat.
 3. Cookies lišta musí mít opt-in režim, pokud klient používá i jiné cookies, než jsou nezbytné cookies. Pokud má cookies lišta klienta opt-in funkci (tedy uživatel má možnost zaškrtnout, s využíváním, jakých cookies souhlasí), její jednotlivá políčka nesmí být předem zaškrtnutá. Pokud klient nabízí funkci přijmout všechny cookies, musí také nabídnout funkci odmítnout všechny cookies.
 4. Cookies lišta by měla obsahovat i dokument o ochraně osobních údajů (př. Zásady ochrany osobních údajů).

 

 1. VÝHRADY

Toto stanovisko vychází z platné právní úpravy na území České republiky a bylo vypracováno na základě aktuálního znění příslušných zákonů a názorů obsažených v odborných právních publikacích.

Tento materiál byl zpracován výhradně pro vnitřní potřebu klienta. Toto stanovisko tak nemůže být použito žádnou třetí osobou nebo ve prospěch či neprospěch třetí osoby bez našeho písemného souhlasu, a to ani v případě jakéhokoli řízení podle občanského, správního či trestního práva.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies. V prohlížeči můžete určit podmínky pro ukládání nebo přístup k souborům cookie.

Akceptovat Více informací Odmítnout